понедељак, 09. април 2018.

Latinica i ćirilica ponovo nerešeno     Na osmom in­ter­na­ci­o­nal­nom tak­mi­če­nju iz­me­đu ći­ri­li­ce i la­ti­ni­ce odr­ža­nom u Ka­ra­đor­đe­vu 9. apri­la ove 2018. go­di­ne po tre­ći put za­re­dom je su­sret iz­me­đu ovih ve­či­tih ri­va­la za­vr­šen ne­re­še­nim re­zul­ta­tom.   
     Ći­ri­li­ca je ube­dlji­vo tri­jum­fum­fo­va­la u tr­ci na 5.000 me­ta­ra s pre­po­na­ma sti­gav­ši na krov či­ta­ve dve pa­la­čin­ke pre la­ti­ni­ce. Od­mah za­tim, la­ti­ni­ca joj se ra­van­ši­ra­la u ja­pan­skoj ma­sa­ži iz­ma­si­rav­ši do kra­ja čak tri oso­be vi­še na za­da­tih 25 me­ga­baj­ta ki­ki­ri­ki­ja s kor­mi­la­rom, rezulta­tom 48:45. Usle­di­la je di­sci­pli­na pe­nja­nja uz dr­vo gde su oba ri­va­la po­ka­za­la pod­jed­na­ku spret­nost, baš kao i proš­le go­di­ne u Ma­ri­jen­ba­du. U ku­va­nju sar­mi i čor­ba­stog pa­su­lja ži­ri je oce­nio da je ći­ri­li­ca bo­lja za se­dam te­sli po mi­li­ba­ru kva­drat­nom, dok je la­ti­ni­ca bi­la bo­lja u pri­pra­vlja­nju go­ve­di­ne na bur­gudnski na­čin i kar­pa­ču za če­ti­ri oso­be s mle­kom. Ve­či­ti der­bi je kul­mi­ni­rao u bor­bi au­to­mat­skim ko­plji­ma na brv­nu u bub­nju ma­ši­ne za veš gde je la­ti­ni­ca od­ne­la ube­dlji­vu po­be­du za­biv­ši šest splov­no­va vi­še od ći­ri­li­ce i to u po­sled­njem akro­ni­mu me­ča i tra­di­ci­o­nal­noj svinj­skoj al­ki gde su obe eki­pe opet bi­le iz­jed­na­če­ne po bro­ju po­stig­nu­tih če­tvor­ki.
   
     Ovom uvek za­ni­mlji­vom su­sre­tu je pri­su­stvo­va­lo oko 80.000 gle­da­la­ca iz ce­log sve­ta, kao i uva­ženi go­sti Ro­nald Re­gan, Mi­ljur­ko Vu­ka­di­no­vić, San­da Ham, Tvrt­ko Pr­ćić, Bo­ris Be­ker, Ire­na Gric­kat, Ra­muš Ha­ra­di­naj, Bri­žit Bar­do, An­drej Vu­čić, Alek­san­dar Aj­var Va­si­lje­vić, Kr­le, Zden­ko, Džoni, Ša­per i mno­gi dru­gi.* * * 

    На осмом ин­тер­на­ци­о­нал­ном так­ми­че­њу из­ме­ђу ћи­ри­ли­це и ла­ти­ни­це одр­жа­ном у Ка­ра­ђор­ђе­ву 9. апри­ла 2018. го­ди­не по тре­ћи пут за­ре­дом је су­срет из­ме­ђу ових ве­чи­тих ри­ва­ла за­вр­шен не­ре­ше­ним ре­зул­та­том.
   
    Ћи­ри­ли­ца је убе­дљи­во три­јум­фум­фо­ва­ла у тр­ци на 5.000 ме­та­ра с пре­по­на­ма сти­гав­ши на кров чи­та­ве две па­ла­чин­ке пре ла­ти­ни­це. Од­мах за­тим, ла­ти­ни­ца јој се ра­ван­ши­ра­ла у ја­пан­ској ма­са­жи из­ма­си­рав­ши до кра­ја чак три осо­бе ви­ше на за­да­тих 25 ме­га­бај­та ки­ки­ри­ки­ја с кор­ми­ла­ром, резулта­том 48:45. Усле­ди­ла је ди­сци­пли­на пе­ња­ња уз др­во где су оба ри­ва­ла по­ка­за­ла под­јед­на­ку спрет­ност, баш као и про­шле го­ди­не у Ма­ри­јен­ба­ду. У ку­ва­њу сар­ми и чор­ба­стог па­су­ља жи­ри је оце­нио да је ћи­ри­ли­ца бо­ља за се­дам те­сли по ми­ли­ба­ру ква­драт­ном, док је ла­ти­ни­ца би­ла бо­ља у при­пра­вља­њу го­ве­ди­не на бур­гуднски на­чин и кар­па­чу за че­ти­ри осо­бе с мле­ком. Ве­чи­ти дер­би је кул­ми­ни­рао у бор­би ау­то­мат­ским ко­пљи­ма на брв­ну у буб­њу ма­ши­не за веш где је ла­ти­ни­ца од­не­ла убе­дљи­ву по­бе­ду за­бив­ши шест сплов­но­ва ви­ше од ћи­ри­ли­це и то у по­след­њем акро­ни­му ме­ча и тра­ди­ци­о­нал­ној свињ­ској ал­ки где су обе еки­пе опет би­ле из­јед­на­че­не по бро­ју по­стиг­ну­тих че­твор­ки.
   
     Овом увек за­ни­мљи­вом су­сре­ту је при­су­ство­ва­ло око 80.000 гле­да­ла­ца из це­лог све­та, као и ува­­ж
ени го­сти Ро­налд Ре­ган, Ми­љур­ко Ву­ка­ди­но­вић, Сан­да Хам, Тврт­ко Пр­ћић, Бо­рис Бе­кер, Ире­на Гриц­кат, Ра­муш Ха­ра­ди­нај, Бри­жит Бар­до, Ан­дреј Ву­чић, Алек­сан­дар Ај­вар Ва­си­ље­вић, Кр­ле, Зден­ко, Џони, Ша­пер и мно­ги дру­ги.Нема коментара:

Постави коментар